Văn bản hướng dẫn
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012 - 2014
Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHSP Hà Nội gửi công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở (chi đoàn, liên chi đoàn) trong năm học 2012-2014 như sau:
Xem tiếp
 
Tiêu chuẩn bình xét Đoàn viên ưu tú
Trích công văn số: 284 - XIV/ TCPL-TNSP, ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Xem tiếp
 
HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT DANH HIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ, GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ VÀO ĐẢNG, TIÊU CHUẨN XÉT CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC
Danh hiệu Đoàn viên ưu được tập thể chi đoàn bầu trong số đoàn viên được xếp loại xuất sắc, với số phiếu tín nhiệm đạt từ 2/3 tổng số đoàn viên của chi đoàn trở lên.
Xem tiếp