Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm học 2012-2013
Lastest (8/4/2012)


Công văn hướng dẫn thực hiện công tác Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho các đơn vị quản lý giáo dục, đào tạo, các đơn vị thực hiện công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh cấp cơ sở. ( Nguồn: Vụ Giáo dục quốc phòng)
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Số: 4791/BGDĐT-GDQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
 V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụGDQP-AN năm học 2012-2013.

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

         

                       Kính gửi:        - Các sở giáo dục và đào tạo

                                                - Các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN

                                                - Các trung tâm GDQP-AN sinh viên

    Thực hiện chương trình công tác năm học 2012-2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh sinh viên thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) năm học 2012-2013 như sau:

1. Đối với các sở giáo dục và đào tạo

1.1. Triển khai thực hiện tập huấn đại trà cho giáo viên GDQP-AN các trường THPT những nội dung kiến thức quy định trong tập huấn cấp Bộ. Tiếp tục bồi dưỡng phương pháp giảng dạy môn học, trên cơ sở bài giảng điện tử đã được tập huấn cho giáo viên cốt cán, xây dựng bài giảng điện tử phù hợp với thiết bị công nghệ hiện có. Đặc biệt triển khai bộ đề thi 1025 câu hỏi GDQP-AN cấp THPT, với mã nguồn mở tạo điều kiện cho giáo viên bổ sung thư viện câu hỏi và bố trí nội dung thi thích hợp trong học kỳ, năm học.

1.2. Sách giáo khoa, sách giáo viên GDQP-AN đã được bổ sung kiến thức mới về Điều lệnh đội ngũ, thực hiện thống nhất từ năm học 2012-2013. Tài liệu tập huấn “Biển, đại dương và chủ quyền biển, đảo Việt Nam” yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường cập nhật kiến thức biển, đảo trong tài liệu vào bài giảng “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia” thuộc lớp 11. Mở rộng giáo dục chính khóa và tuyên truyền ngoại khóa cho học sinh về tiềm năng biển, đảo và nhiệm vụ của các thế hệ công dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

 1.3. Đánh giá chất lượng, hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học GDQP-AN báo cáo Bộ bằng văn bản để chuẩn bị cho công tác kiểm tra, xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung cho năm học mới. Hướng dẫn học sinh, đặc biệt các trường ngoài công lập có đủ sách giáo khoa GDQP-AN; nhà trường mua sắm đủ thiết bị dạy học theo quy định tại Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT.

  1.4. Khi có chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 đại học chuyên ngành GDQP-AN, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tuyển chọn, bố trí giáo viên GDQP-AN có hướng phát triển lâu dài đi đào tạo theo thông báo của các cơ sở đào tạo. Đồng thời bảo đảm quyền lợi, chế độ cho giáo viên đi học theo quy định hiện hành.

Tổ chức tốt hội thi ở cơ sở, tuyển chọn giáo viên GDQP-AN đạt thành tích cao tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc, năm 2013.

2. Đối với các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng; các trung tâm GDQP-AN sinh viên

2.1. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định tại Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT ngày 14/10/2008, Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT ngày 24/9/2009  của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục đại học. Bộ sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát việc liên kết đào tạo GDQP-AN của các trường. Các trường chủ động tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị chủ quản và đơn vị liên kết để báo cáo với đoàn kiểm tra và cơ quan quản lý.

2.2. Kiến thức mới về quốc phòng, an ninh trong các đợt tập huấn đã được bổ sung trong giáo trình GDQP-AN. Yêu cầu các trường ĐH,CĐ đặc biệt là các trường ngoài công lập phải có đủ giáo trình dùng chung cho nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Cập nhật kiến thức “Biển, đại dương và chủ quyền biển, đảo Việt Nam” vào bài giảng “Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia” trong giáo trình GDQP-AN, tập 1. Mở rộng tài liệu tập huấn giáo dục, tuyên truyền trong chính khóa và ngoại khóa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sử dụng giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành, bổ sung kiến thức cho cụm bài giảng an ninh trong giáo trình GDQP-AN. Địa chỉ liên hệ mua tài liệu, giáo trình GDQP-AN: số 25 Hàn Thuyên, Hà Nội; điện thoại: 04.39718437.

2.3. Trên cơ sở kiến thức đã được tập huấn và tự bồi dưỡng nghiệp vụ tại trường, các đơn vị triển khai kế hoạch tổ chức đổi mới phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đại học môn học GDQP-AN. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giảng viên GDQP-AN về nghiệp vụ sư phạm.

2.4. Bộ tổ chức tập huấn kỹ năng quân sự cho giảng viên GDQP-AN tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, 2 (có kế hoạch riêng).

2.5. Triển khai thực hiện chương trình GDQP-AN theo hệ thống tín chỉ cho những trường đủ điều kiện, theo quy định hiện hành. Các trường khác và trung tâm GDQP-AN sinh viên giáo dục, rèn luyện tập trung theo niên chế. Trên cơ sở kiến thức tập huấn, nghiên cứu tổ chức thực hiện quy định mới về tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP-AN theo hai hình thức đào tạo (học chế tín chỉ và niên chế học phần).

 2.6. Các đơn vị lập báo cáo danh sách giảng viên đi đào tạo văn bằng 2 đại học chuyên ngành GDQP-AN. Ưu tiên tuyển chọn các giảng viên đã tốt nghiệp các khóa đào tạo ngắn hạn 6 tháng hoặc dài hạn ghép môn GDQP-AN. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chỉ tiêu tuyển chọn sĩ quan dự bị từ nam sinh viên tốt nghiệp đại học. Làm tốt công tác tư tưởng cho sinh viên và lựa chọn những sinh viên có học lực khá, đủ sức khỏe, lý lịch tốt để bảo đảm kế hoạch chỉ tiêu được giao.

3. Đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp

3.1. Giáo trình GDQP-AN trung cấp chuyên nghiệp đã được bổ sung, cập nhật kiến thức trong các đợt tập huấn. Yêu cầu các trường mua sắm đủ giáo trình, thiết bị môn học để đổi mới phương pháp giảng dạy. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện môn học; quản lý chặt chẽ thời gian quy định trong chương trình; chống tình trạng cắt xén thời gian, bỏ nội dung, đặc biệt với các trường mời giáo viên (thỉnh giảng) hoặc liên kết.

3.2. Cập nhật kiến thức trong tài liệu tập huấn “Biển, đại dương và chủ quyền biển, đảo Việt Nam” vào bài giảng “Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia” trong giáo trình tập 1. Mở rộng tài liệu tập huấn giáo dục, tuyên truyền trong chính khóa và ngoại khóa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Sử dụng giáo trình Giáo dục an ninh - trật tự do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam ban hành, bổ sung kiến thức cho cụm bài giảng an ninh trong giáo trình GDQP-AN, tập 1. Địa chỉ liên hệ mua tài liệu, giáo trình GDQP-AN: số 25 Hàn Thuyên, Hà Nội; điện thoại: 04.39718437.

3.3. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên GDQP-AN để tham gia thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc như các bộ môn học khác trong hệ thống các trường trung cấp chuyên nghiệp. Để từng bước nâng cao chất lượng trong huấn luyện, giảng dạy chuyên môn, năm 2013 Bộ tổ chức tập huấn cho giáo viên giảng dạy chuyên môn kỹ năng quân sự, tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, 2 (có kế hoạch riêng).

3.4. Chú trọng tổ chức biên chế và chuẩn hóa đội ngũ giáo viên GDQP-AN. Khi có chỉ tiêu đào tạo văn bằng 2 đại học chuyên ngành GDQP-AN, đề nghị các trường tuyển chọn, bố trí  giáo viên GDQP-AN có hướng phát triển lâu dài đi đào tạo theo thông báo của các cơ sở đào tạo.

 Các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, trường đại học, cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm GDQP-AN sinh viên căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và nhà trường xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQP-AN năm học 2012-2013 và báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
                        

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Bộ Quốc phòng (để phối hợp);
- Phòng Tổng hợp -VP Bộ;
- Lưu VT; Vụ GDQP.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
   Bùi Văn Ga


   Back