thông báo điểm môn giáo dục quốc phòng và an ninh khóa 65 trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Lastest (4/7/2017)


sinh viên nào thiếu hoặc sai thông tin thì lập danh sách thay đổi thông tin theo lớp, khoa có chữ ký của từng sinh viên nộp lại lên phòng 212 nhà A1 khoa Giáo dục Quốc phòng (Gặp cô Hà)
 

BD K65 SP.xls


   Back